همراهان شرکت‌کنندگان نمایندگان هیئت مدیره زمان
انتقال به قزوین (پیش گشت) ۰۷:۳۰-۰۸:۰۰
پیش گشت (قزوین و زنجان) پیش گشت (قزوین، زنجان و همدان) نهار ۱۲:۰۰-۱۴:۰۰
شام (تعهد) ۱۹:۰۰-۲۱:۰۰
پیش گشت (همدان) پیش گشت (همدان) جلسه هیئت مدیره ۰۹:۰۰-۱۰:۳۰
استراحت ۱۰:۳۰-۱۱:۰۰
جلسه هیئت مدیره ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
استراحت ۱۲:۳۰-۱۴:۰۰
جلسه هیئت مدیره ۱۴:۰۰-۱۵:۳۰
استراحت ۱۵:۳۰-۱۶:۰۰
جلسه هیئت مدیره ۱۶:۰۰-۱۷:۳۰
انتقال به تهران استراحت ۱۷:۳۰-۱۸:۰۰
جلسه هیئت مدیره ۱۸:۰۰-۱۹:۳۰
شام (تعهد) ۱۹:۳۰-۲۱:۰۰
پیش گشت (همدان) جلسه نمایندگان نشست عمومی ۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
استراحت ۱۱:۰۰-۱۱:۳۰
جلسه نمایندگان نشست عمومی ۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
نهار (تعهد) ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
جلسه نمایندگان نشست عمومی ۱۵:۰۰-۱۶:۳۰
انتقال به تهران/گشت انتخابی انتقال به تهران استراحت ۱۶:۳۰-۱۷:۰۰
جلسه نمایندگان نشست عمومی ۱۷:۰۰-۱۸:۳۰
استراحت ۱۸:۳۰-۱۹:۰۰
شام (سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) ۱۹:۰۰-۲۲:۰۰
انتقال به مراسم افتتاحیه ۰۷:۳۰-۰۸:۱۵
معرفی ایران ۰۸:۳۰-۰۹:۰۰
مراسم افتتاحیه ۰۹:۰۰-۱۰:۳۰
استراحت/نشست خبری ۱۰:۳۰-۱۱:۰۰
سخنران اصلی ۱۱:۰۰-۱۱:۴۵
نهار (تعهد) ۱۲:۰۰-۱۳:۰۰
انتقال به هتل هما ۱۳:۰۰-۱۳:۳۰
وقت آزاد کارگاه کاندیدهای انتخابات ۱۲:۴۵-۱۳:۴۵
ثبت‌نام متاخرین کارگاه هیئت مدیره ۱۳:۴۵-۱۴:۴۵
وقت آزاد نشست عمومی/گزارش هیئت مدیره ۱۵:۰۰-۱۶:۳۰
استراحت ۱۶:۰۰-۱۶:۳۰
شرکت در ارائه کشورهای کاندید انتخابات ۲۰۱۹/گشت انتخابی ارائه کشورهای کاندید انتخابات ۲۰۱۹ ۱۶:۳۰-۱۸:۰۰
وقت آزاد ارائه کاندیدهای انتخابات هیئت مدیره ۱۸:۰۰-۱۸:۳۰
شام ۱۹:۰۰-۲۱:۳۰
صبحانه/جلسه عمومی ۰۸:۴۵-۰۹:۰۰
بازدید از کاخ گلستان و موزه ملی نشست عمومی ۰۹:۰۰-۱۰:۳۰
استراحت ۱۰:۳۰-۱۱:۰۰
نشست عمومی ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
انتقال/نهار (تعهد) ۱۲:۴۵-۱۴:۰۰
انتقال/نهار (تعهد) بازدید از موزه ملی ۱۴:۰۰-۱۵:۳۰
بازدید از موزه جواهرات ۱۵:۳۰-۱۶:۰۰
انتقال و بازدید از برج آزادی ۱۶:۰۰-۱۷:۳۰
بازگشت به هتل/شام (تعهد) ۱۹:۰۰-۲۱:۰۰
صبحانه/جلسه عمومی ۰۸:۴۵-۰۹:۰۰
ارائه جاده ابریشم ۰۹:۰۰-۱۰:۳۰
استراحت ۱۰:۳۰-۱۱:۰۰
گشت انتخابی/کارگاه آشپزی میزگرد ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
نهار (تعهد) ۱۲:۴۵-۱۴:۰۰
گشت انتخابی/کارگاه آشپزی ملاقات مدرسان/کارگاه‌های a1، a2، a3، a4، a5، a6 ۱۴:۰۰-۱۵:۳۰
استراحت ۱۵:۳۰-۱۶:۰۰
گشت انتخابی/کارگاه آشپزی ملاقات مدرسان/کارگاه‌های b1، b2، b3، b4، b5، b6 ۱۶:۰۰-۱۷:۳۰
شام/گشت انتخابی ۱۹:۰۰-۲۱:۰۰
صبحانه/جلسه عمومی ۰۸:۴۵-۰۹:۰۰
بازدید از کاخ سعدآباد/کارگاه آشپزی نشست عمومی/انتخابات هیئت مدیره ۲۰۱۹ ۰۹:۰۰-۱۱:۰۰
بازدید از کاخ سعدآباد ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
نهار ۱۲:۳۰-۱۳:۳۰
وقت آزاد کارگاه‌های c1، c2، c3، c4، c5، c6 ۱۴:۰۰-۱۵:۳۰
استراحت ۱۵:۳۰-۱۶:۰۰
تکرار کارگاه‌های c1، c2، c3، c4، c5، c6 ۱۶:۰۰-۱۷:۳۰
وقت آزاد ۱۷:۳۰-۱۹:۰۰
مزایده/سخنرانی‌ها/شام آخر ۱۹:۰۰-۲۲:۰۰
صبحانه ۰۸:۱۵-۰۹:۰۰
مراسم اختتامیه ۰۹:۰۰-۱۰:۰۰
خروج ۱۰:۰۰-۱۱:۰۰
انتقال به فرودگاه/بسته نهار ۱۱:۰۰-۱۲:۳۰
پرواز به شیراز ۱۳:۰۰
خروج دیرهنگام/نهار (تعهد) ۱۳:۰۰